Asbestverleden

Asbestverleden

Gedurende een groot deel van de vorige eeuw werd asbest zowel in Nederland als elders op ruime schaal toegepast omwille van zijn isolerende en hittebestendige eigenschappen. Eternit Fabrieken B.V. (hierna "Eternit") was één van de vele ondernemingen die in het verleden asbest hebben verwerkt, en wel in de productie van asbestcement. Asbestcement is slechts één van de vele toepassingen die ooit in Nederland voorkwamen. Andere toepassingen waren o.a. spuitasbest in de scheepsbouw en gebouwen, asbestremvoeringen in auto’s, asbestisolatie rond verwarmingsleidingen, asbesttextiel, e.d. 

In Nederland waren in de vorige eeuw in de asbestcementproductie verschillende producenten actief. Daarnaast werd er ook op nog grotere schaal asbestcement geïmporteerd. 

Als gevolg van voortschrijdende wetenschappelijke inzichten werd in de loop van de vorige eeuw duidelijk dat asbestvezels bij inademing schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Om die reden werd het gebruik van asbest in Nederland strikter en strikter gereglementeerd en uiteindelijk in 1993 verboden. Eternit is daarom op 1 juli 1993 gestopt met de productie en het verkopen van asbestcement-bouwmaterialen in Nederland. 

Ondanks het feit dat het gebruik van asbest in Nederland en Europa al geruime tijd verboden is, wordt onze samenleving vandaag nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van het grootschalige gebruik van asbest in het verleden. Het verleden brengt onder meer met zich mee dat eigenaren van woningen of andere opstallen, die gebouwd zijn vóór 1994, er rekening mee moeten houden dat in hun woning/opstal mogelijk asbest is toegepast. Bij woningen en opstallen gebouwd vanaf 1994, bestaat dat gevaar niet, mits gebouwd is in overeenstemming met de regelgeving.
Een grote toepassing van asbestcement in het midden van de vorige eeuw, was de toepassing van golfplaten daken  op stallen en schuren in de agrarische sector. In verband met het feit dat recent nader onderzoek heeft uitgewezen dat oude asbestcementdaken onder invloed van weer en wind kunnen verweren en dientengevolge het gevaar bestaat dat ten gevolge van erosie en beschadigingen asbestvezels vrijkomen (zie ook hieronder de vraag: Moet asbestcement in woningen of in of op andere opstallen verwijderd worden?), heeft de overheid besloten dat per 2024 alle asbestcementdaken verwijderd moeten zijn. Eternit adviseert om niet tot vlak voor 2024 met de verwijdering van asbestcementdaken te wachten doch  dat nu reeds te doen. Het nu verwijderen van oude asbestcementdaken, verkleint immers ook de kans dat bij mogelijke brand asbesthoudende materialen vrijkomen. Eternit verwijst in het kader van de door haar voorgestelde verwijdering ook naar de per 4 januari 2016 voor dit doel opengestelde ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’, die tot en met 31 december 2019 is opengesteld (zie: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken. 

Alhoewel Eternit destijds steeds overeenkomstig de wet gehandeld heeft, weten we inmiddels dat de maatregelen van destijds helaas niet altijd afdoende zijn geweest om de schadelijke gevolgen van asbest te voorkomen, meer bepaald wat een specifieke vorm van asbestkanker (meosthelioom) betreft. Ook Eternit betreurt zeer dat, mede gezien de lange latentietijd (de tijd tussen de eerste blootstelling aan asbest en de diagnose) van gemiddeld 40 á 50 jaar en de slechte vooruitzichten, helaas nu nog sommige mensen, waaronder ook (voormalig) werknemers, een mesothelioom ontwikkelen. Uit het jaarverslag 2010 van het Instituut Asbestslachtoffers blijkt dat sedert 2005 het aantal mesothelioom gevallen in Nederland op bijna 500 gevallen per jaar uitkomt.

Hieronder vindt u een aantal veel gestelde vragen met daarbij in algemene zin de bijbehorende antwoorden op basis van de thans (december 2011) bij ons bekende gegevens. De antwoorden beogen geenszins in alle opzichten volledig of uitputtend te zijn of ieder detail te bespreken. Voor verdere of meer gedetailleerde informatie kunt u zich wenden tot bij een aantal antwoorden opgegeven bronnen dan wel uw eigen gemeente.

Wat is asbest?

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een groep van magnesiumhoudende silicaten met een vezelachtige structuur die van nature voorkomen in de aardbodem. Asbest wordt aangetroffen en ook nog steeds gedolven in met name Rusland en verder voornamelijk in China, Brazilië en Kazachstan. In 2014 werd in de wereld nog 2 miljoen ton asbest geproduceerd. De belangrijkste soorten asbest zijn wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet).

Waarom werd asbest in het verleden gebruikt?

Waarom werd asbest in het verleden gebruikt?

Asbest heeft een aantal fysische en chemische eigenschappen die het product aantrekkelijk maakten voor industriële toepassing. Het is sterk, slijtvast, hittebestendig, isolerend en bestand tegen zuren en basen. Omwille van deze eigenschappen werd asbest op grote schaal gebruikt en in de vorige eeuw zelfs uit veiligheidsoogpunt aanbevolen door de overheid, met name met het oog op brandbescherming in gebouwen. Voor de verschillende toepassingen van asbest zie vraag: Hoeveel asbesttoepassingen bestaan er?

Hoeveel asbesttoepassingen bestaan er?

Hoeveel asbesttoepassingen bestaan er?

Asbest heeft een aantal fysische en chemische eigenschappen die het product aantrekkelijk hebben gemaakt voor industriële toepassing. Het is sterk, slijtvast, hittebestendig, isolerend en bestand tegen zuren en basen.

Het resultaat hiervan is dat er in de vorige eeuw vele toepassingen (meer dan 3000) werden ontwikkeld in verschillende industriële sectoren en ondernemingen. Te denken valt aan asbest in de scheepsindustrie, asbestremvoeringen in auto’s, asbestisolatie rond verwarmingsleidingen, asbestisolatie rond leidingen en technische installaties in de chemische en petrochemische industrie, spuitasbest in private en publieke gebouwen, asbesttextiel, asbestcementplaten in de bouw, asbestcementgolfplaten in de agrarische industrie, asbesttoepassingen in treinstellen, warmhoudplaatjes, strijkplankhoezen, haardrogers, vloerbedekking (vinyl), filters, lijmen , talk, etc.

De verschillende asbesttoepassingen kunnen min of meer in twee groepen worden ingedeeld : Enerzijds hechtgebonden toepassingen, waarbij de asbestvezels stevig verankerd zijn in het dragermateriaal. Dat is bijvoorbeeld het geval bij asbestcement, waar de asbestvezels stevig vastzitten in een cementmatrix. Anderzijds losgebonden toepassingen, waarbij de vezels nauwelijks verankerd zijn in het dragermateriaal zodat die vezels makkelijker vrijkomen als het materiaal verweerd is of bewerkt wordt. Dat was bijvoorbeeld het geval bij spuitasbest of asbestisolatie (leidingen, gebouwen, etc.).

Welke asbesttoepassingen produceerde Eternit?

Welke asbesttoepassingen produceerde Eternit?

Eternit produceerde slechts een asbesttoepassing, namelijk de productie van asbestcement waarmee verschillende producten werden gefabriceerd (zoals bijv. golfplaten, vlakke platen, buizen, isolatieplaten, etc.). Asbestcement is in veel gevallen een hechtgebonden toepassing, vrijwel steeds bestaande uit 85 à 90% cement en 10 à 15% asbestvezels. Deze vezels zitten vast verankerd in de harde cementmassa en vervullen dezelfde rol als staal in gewapend beton . De vezels kunnen dan ook moeilijk loskomen, tenzij dergelijke asbestcementproducten worden bewerkt (zagen, slijpen, boren, etc.) of anderszins agressief worden beschadigd.

Dit is anders in vlakke isolatieplaten, die in het verleden bijvoorbeeld onder de naam Nobranda op de markt werden gebracht. Dit zijn platen met een hoger asbestgehalte en daarmee met een lagere densiteit. Zij kunnen daardoor gemakkelijker (af-)breken e.d. Zie ook hierna de vraag; Kan ik asbestcement zelf verwijderen of moet ik een gespecialiseerde firma inschakelen?

Wordt er vandaag in Nederland nog asbest gebruikt?

Wordt er vandaag in Nederland nog asbest gebruikt?

Nee. Toen het een wetenschappelijk gegeven werd dat blootstelling aan asbest risico’s kon inhouden voor de gezondheid hebben zowel de bedrijven als de overheid een reeks van preventieve en beschermende maatregelen ingevoerd met betrekking tot de gezondheid van werknemers en ter vermijding van risico's verbonden aan asbestblootstelling. 

Zo werd in Nederland in 1978 door het Asbestbesluit 1977 het gebruik van blauw asbest verboden. In 1993 werd het gebruik van alle typen asbest verboden. Sinds 1 januari 2005 geldt in de gehele Europese Unie een verbod op verbruik, gebruik en handel in alle asbestsoorten. Het voorgaande kan natuurlijk niet wegnemen dat zich in Nederland nog veel asbest bevindt, dat in het verleden op toegestane wijze (o.m. in gebouwen, stallen en schuren) is toegepast.

Welke vezels gebruikt Eternit vandaag?

Welke vezels gebruikt Eternit vandaag?

Asbest heeft een biopersistente minerale silikaat-struktuur. De vezels die vandaag door Eternit in vezelcement worden gebruikt hebben echter een organische koolstof-struktuur. Zo bestaat cellulose uit koolhydraten en is de chemische struktuur van polyvinyl alcohol (PVA) zeer verwant aan die van polyethyleen en polypropyleen (gewone plastic soorten). Deze organische vezels worden door geen enkel in dat opzicht gezaghebbend wetenschappelijke instituut (bijv. IARC, MAK Kommission, HSE, NTP)* beoordeeld als kankerverwekkend of verdacht-kankerverwekkend. IARC : Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO). MAK Kommission: Wereldbekend College van Duitse experten in de toxicologie. HSE : Health and Safety Executive (adviesorgaan van de Britse overheid). NTP: National Toxicology Program (adviesorgaan van de Amerikaanse overheid).

Al deze instituten hebben wereldwijd groot wetenschappelijk gezag en zijn gespecialiseerd in het beoordelen van stoffen met betrekking tot eventuele carcinogeniteit (al deze instituten) of het bepalen van beroepsmatige blootstellingslimieten (MAK Kommission en HSE).

De hiervoor bedoelde stoffen worden alle reeds meer dan 50 jaar industrieel gebruikt. De classificatie van vezels door internationale of nationale wetenschappelijke instituten is gebaseerd op laboratoriumtests en epidemiologische studies.

Gebruiken venootschappen uit de Eternit-groep vandaag nog asbest?

Gebruiken venootschappen uit de Eternit-groep vandaag nog asbest?

Neen, geen der vennootschappen uit de Eternit-groep gebruikt heden ten dage in de productie of anderszins nog asbest.

Zijn er gezondheidsrisico's verbonden aan asbest?

Zijn er gezondheidsrisico's verbonden aan asbest?

Ja. Het is een gegeven dat inademing van asbestvezels gezondheidsrisico’s met zich brengt. Het inzicht in de hoogte van het risico is geëvolueerd met de tijd. De asbestgerelateerde aandoeningen waarmee de maatschappij vandaag geconfronteerd wordt, zijn voor het overgrote deel (>80%) beroepsmatig en vinden hun oorsprong voornamelijk in relatief hoge blootstellingen uit het verleden.

Er is een consensus dat er een relatie bestaat tussen de hoogte van de cumulatieve blootstelling (dosis) en de hoogte van het risico. Bij mesothelioom is deze relatie niet lineair, maar zeker is dat lage en niet beroepsmatige blootstelling een veel lager risico inhoudt dan de historische beroepsmatige blootstelling van de jaren 1940 tot en met de jaren 1970.

Een bijkomend aspect is dat deze aandoeningen een lange latentietijd (dit is de tijd tussen het begin van de blootstelling en het optreden van de ziekte) hebben. Voor mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) bedraagt deze gemiddeld 40 à 50 jaar. De gevallen van mesothelioom die zich vandaag voordoen, vinden dus vrijwel steeds hun oorsprong in een aantal decennia geleden ondergane asbestblootstelling.

Welke aandoeningen kunnen veroorzaakt worden door asbest?

Welke aandoeningen kunnen veroorzaakt worden door asbest?

Inademing van asbestvezels kan aanleiding geven tot aandoeningen van de longen, in het bijzonder:

 • Asbestose: deze ziekte lijkt enigszins op de stoflongen van mijnwerkers (silicose). Voor asbestose is een hoge en langdurige blootstelling aan asbestvezels vereist. In de meerderheid der gevallen heeft deze ziekte slechts een geringe ernstgraad. Bovendien is de ziekte langzamerhand zeer zeldzaam geworden.
 • Mesothelioom (long- of buikvlieskanker): dit is een zeldzame maar ernstige, levensbedreigende aandoening die(in geval van longvlieskanker) in meer dan 90% der gevallen veroorzaakt wordt door asbest.
 • Longkanker: dit is een ernstige, levensbedreigende aandoening die het gevolg kan zijn van inademing van asbestvezels. Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van alle longkankers het gevolg is van (actief of passief) roken (85%).
 • Pleurale plaques: dit zijn goedaardige verdikkingen van het buitenste longvlies. Pleurale plaques komen zeer frequent voor, maar hebben geen nadelige invloed op de gezondheid. Pleurale plaques zijn meestal een teken van asbestblootstelling maar zijn geen voorbode van andere asbestaandoeningen.

Naast bovengenoemde aandoeningen zijn er nog enkele andere aandoeningen die asbest gerelateerd kunnen zijn, maar beduidend minder vaak voorkomen (bv. diffuse pleuraverdikking, asbestpleuritis, e.a.).

Zijn er in Nederland voorzieningen getroffen voor asbestslachtoffers?

Zijn er in Nederland voorzieningen getroffen voor asbestslachtoffers?

De in Nederland geldende voorzieningen zijn beperkt tot slachtoffers met de ziekte mesothelioom. In 1998 werd het Convenant Instituut Asbestslachtoffers ondertekend door werkgevers organisaties, werknemers vertegenwoordigers, verzekeraars, het Comité Asbestslachtoffers en de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie. Op basis van dat convenant startte op 26 januari 2000 het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) haar werkzaamheden. De bedoeling van de Convenant en het IAS was oorspronkelijk om een oplossing te bieden voor (ex-)werknemers die de asbestziekte mesothelioom hebben opgelopen en waarvan de oorzaak in hun arbeidsverleden terug te vinden is.

  1. (Ex-)werknemers
   1. Als de (ex-)werkgever van een mesothelioomslachtoffer nog bestaat en is te achterhalen, danbestaat de taak van het IAS erin bestaan om te bemiddelen tussen het mesothelioomslachtoffer en zijn werkgever (of diens verzekeraar) om tot de betaling van een normvergoeding te komen. De jaarlijks te indexeren normbedragen, die door het IAS gehanteerd worden als het slachtoffer bij leven een aanvraag doet, zijn (voor 2017) : een bedrag van € 57.202,– voor smartengeld (immateriële schade), een vergoeding van € 3.183,– voor materiële schade en van € 3.183,– voor overlijdensschade. Als aangetoond wordt dat deze laatste twee schadeposten hoger zijn, is de bemiddeling van het IAS er op gericht dat ook de meerdere schade vergoed wordt. Als de aanvraag bij het IAS pas na het overlijden van de werknemer door een nabestaande wordt ingediend, dan bestaat krachtens de wet geen aanspraak op smartengeld en zijn de van toepassing zijnde normbedragen twee x € 3.183,- (wederom tenzij meerdere schade wordt bewezen).
   2. Voor de werknemers waarvan de werkgever niet meer bestaat, is een bijzondere regeling in het leven geroepen: de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS) is sinds 26 januari 2000 van kracht. Krachtens deze regeling krijgen mesothelioomslachtoffers een (jaarlijks te indexeren) bedrag van (in 2017) € 19.988,-.
  2. Huisgenoten van (ex-)wernemers
   Sinds 1 juli 2003 geldt de hiervoor omschreven regeling ook voor huisgenoten van (ex-)werknemers die zelf de ziekte mesothelioom ontwikkelen.
  3. Andere mesothelioomslachtoffers
   Sedert 1 december 2007 geldt voorts de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS) op grond waarvan mesothelioomslachtoffers, die niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op basis van de hiervoor sub 1 en sub 2 genoemde regelingen, bij leven in aanmerking komen voor een tegemoetkoming ter zake van immateriëke schade van (in 2017) € 19.988,- (eveneens jaarlijks te indexeren) via aanmelding bij het IAS. Deze uitkering staat onder bepaalde voorwaarden ook open voor de nabestaanden en voorziet voorts in een terugbetalingsverplichting indien elders een tegemoetkoming wordt verkregen.
   Voor meer informatie over bestaande regelingen kunt u zich wenden tot de website van het Instituut Asbestslachtoffers: www.asbestslachtoffers.nl
  4. Eind 2005 heeft Eternit vrijwillig een tijdelijk protocol opgesteld voor mensen die getroffen worden door een pleura mesothelioom (longvlieskanker) en die vóór 1994 minimaal 10 jaar zijn / haar officiële woonplaats had in één of meerdere van de dorpen of gemeenten die thans tezamen de gemeente Hof van Twente vormen (Goor, Markelo, Delden, Diepenheim, Bentelo, Hengevelde) of in het dorp Enter (postcodegebied 7468). Ieder twee jaar wordt bezien of het tijdelijke Eternit-protocol wordt verlengd. Het is thans van kracht tot 31 december 2017.

   Betrokkenen moeten de aanvraag zelf bij leven indienen. Als het slachtoffer aan de in het protocol voorgeschreven voorwaarden voldoet, heeft hij / zij recht op een vergoeding ten belopen van de door het IAS gehanteerde normbedragen, terwijl ook bewezen meerdere materiële en overlijdensschade wordt vergoed. Aanvragen voor een uitkering in het kader van het Eternit Protocol, kunnen per brief worden gericht aan : Eternit Fabrieken B.V., Postbus 17, 7470 AA Goor.

 

 1. Asbestose
  Sedert 1 april 2014 kunnen ook (ex-)werknemers en zelfstandigen, die aan een zekere graad van asbestose lijden en die aan de arbeidshygiënische en medische criteria voldoen die daartoe in een in overleg met alle betrokken partijen opgesteld beoordelingsprotocol zijn vastgelegd, zich bij leven tot het IAS wenden voor bemiddeling of tegemoetkoming. De tegemoetkoming is (voor 2017) gelijk aan de onder 1b en 3 genoemde TAS- resp. TNS-uitkeringen:  € 19.988,-. De vergoeding in het kader van de bemiddeling is onderverdeeld in categorieën, die afhankelijk zijn van de ernst van de door het Nederlands Asbestose Panel (NAP) van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) vast te stellen longfunctievermindering. De drie vergoedingsbedragen voor de gehanteerde categorieën (steeds alle normbedragen tezamen) bedragen voor 2016: € 23.171,- resp. € 41.778,- resp. € 60.385,-.

Moet asbestcement in woningen of op andere opstallen verwijderd worden?

Moet asbestcement in woningen of op andere opstallen verwijderd worden?

Toepassingen van hechtgebonden asbestcement die zich in goede staat bevinden, verder niet worden bewerkt en die niet onderhevig zijn (geweest) aan langdurige invloeden van weer en wind, leveren volgens de huidige inzichten geen gevaar op. Aldus binnen toegepaste asbestcement in goede staat hoeft dan ook niet verwijderd te worden volgens de overheid. In bepaalde gevallen kan men zelf overgaan tot het verwijderen van bestaande asbestcementtoepassingen, doch dan moet men bepaalde veiligheidsmaatregelen in acht nemen (Voor verwijdering zie de vraag: Hoe kan asbestcement veilig verwijderd worden?).

Recent onderzoek (2014) in Nederland heeft uitgewezen dat met name oudere asbestcementdaken (20 jaar en ouder) door de invloeden van weer en wind en van sterke temperatuurwisselingen (vorst e.d.) kunnen gaan verweren, ten gevolge waarvan erosie en beschadigingen aan het ac-materiaal kunnen ontstaan en bijv. asbestvezels vrij kunnen komen, via regenwater kunnen wegspoelen en op en in de bodem (tot 10 cm diep) rond het asbestcementdak terecht (kunnen) komen. Indien die daken via intacte en goed functionerende dakgoten zijn uitgerust met een goede afwatering waarbij al het regenwater wordt opgevangen en niet op de bodem terecht kan komen, bestaat er weinig risico dat er via de grond inloop en/of inwaai van asbestvezels kan optreden. Er kan echter wel een blootstellingsrisico ontstaan wanneer, bij gebreke van een goede afwatering van de asbestcementdaken, het regenwater de asbestvezels en/of –restanten op of bij de directe inlooproute naar woningen on andere binnenruimten terecht doet komen en aldus het risico van het naar binnen lopen en daarmee (meestal lage – TNO 2010) blootstelling ontstaat.

Kan ik asbestcement zelf verwijderen of moet ik een gespecialiseerde firma inschakelen?

Kan ik asbestcement zelf verwijderen of moet ik een gespecialiseerde firma inschakelen?

Of en hoe asbest uit een woning of bouwwerk verwijderd kan worden is geregeld in het Asbestverwijderingsbesluit 2005, dat op 1 maart 2006 van kracht werd. 

Het besluit bepaalt dat particulieren slechts zeer beperkt zelf asbest kunnen verwijderen: particulieren mogen geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (waaronder niet vallen de asbestisolatieplaten met een lage densiteit als bijv. Nobranda), niet zijnde dakleien, uit een woning of een bijgebouw op het erf bij die woning verwijderen maar dan niet meer dan 35 m2 per kadastraal perceel. Daarnaast mogen particulieren een zelfde oppervlakte (35 m2) aan asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking verwijderen. In beide gevallen geldt bovendien dat ruim tevoren een schriftelijke sloopmelding moet worden gedaan aan de gemeente. Die geeft dan een mededeling af dat geen vergunning is vereist en kan daarbij voorwaarden stellen die altijd in acht moeten worden genomen.

Indien asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden of de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10 m3 of meer, is een sloopmelding verplicht. Voor asbest verwijderen geldt geen volume ondergrens. Na ontvangst van de sloopmelding kan het bevoegd gezag nadere voorwaarden stellen.

Het verwijderde afval moet gescheiden in een daartoe te verkrijgen speciale dubbele, stevige plastic verpakking, voorzien van een waarschuwingssticker Asbest, worden afgevoerd naar een gemeentelijk milieustation, waarvan de beheerder de aangeboden asbest moet registreren. Een particulier mag zo slechts zijn “eigen asbest” vervoeren.
In alle andere gevallen is een sloopvergunning van de gemeente vereist en dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd door een deskundig en gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Meer informatie vindt u ook op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (www.rijksoverheid.nl) (via 'Ministeries' en 'onderwerpen') en in de gezamenlijke I&M- en SZW-brochure “Asbest in en om het huis”.

Hoe kan asbestcement veilig verwijderd worden?

Hoe kan asbestcement veilig verwijderd worden?

Bij het door een particulier verwijderen van asbesthoudende materialen dienen de door de gemeente in de mededeling voorgeschreven veiligheidsrichtlijnen en voorwaarden in acht te worden genomen. Verder moet het vrijkomen van asbeststof en het verspreiden van stof en losse resten asbest naar andere delen van de woning en omgeving worden voorkomen. Het is het veiligst om het materiaal rustig en in zijn geheel te verwijderen (dus zeker niet breken, hakken, scheuren of zagen), te verpakken en af te voeren. Beperk stof door het asbesthoudende materiaal goed vochtig te maken en te houden. Maak direct na afloop de werkplek met water schoon en ventileer de ruimte goed. Het gebruik van een stofzuiger is verboden. Gebruikte schoonmaakmateriaal moet worden verpakt en met de (wegwerp)werkkleding en het asbestafval worden afgevoerd.

Mogen asbestcementtoepassingen met een hogedrukreiniger worden ontmost of gereinigd?

Mogen asbestcementtoepassingen met een hogedrukreiniger worden ontmost of gereinigd?

Neen. Als u uw asbesthoudende dakbedekking met een hogedrukreiniger ontmost of reinigt, kunnen er asbestvezels vrij komen in de omgevingslucht. Bovendien komt er asbesthoudend slib in uw dakgoten, en vervolgens in uw regenput of de riolering terecht. Asbestcementleien of asbestcementen golfplaten afspuiten met de hogedrukreiniger is dus niet toegestaan.Dat geldt evenzeer voor schuren, slijpen, zagen, boren, bewust breken en andere agressieve bewerkingen.

Meer informatie vindt u ook op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (www.rijksoverheid.nl) via 'ministeries'. 

Is hergebruik van asbestcement producten toegestaan?

Is hergebruik van asbestcement producten toegestaan?

Neen. Hergebruik van asbestcement producten is in alle omstandigheden wettelijk verboden. Oude asbestcementplaten van bijvoorbeeld een garagedak mogen dus niet opnieuw worden gebruikt voor bijvoorbeeld het afdekken van een kippenhok, zelfs niet als ze nog in perfecte staat zijn.

Waar kan ik terecht met asbestcementafval?

Waar kan ik terecht met asbestcementafval?

Asbesthoudende materialen, die door een particulier verwijderd mogen worden, (zie ook vraag : Kan ik zelf asbest verwijderen) dienen direct in stevig luchtdicht plastic te worden verpakt en te worden voorzien van een waarschuwingssticker Asbest, tenzij dit door de vorm of formaat niet mogelijk is. In het laatste geval moet het in een afgesloten container worden opgeslagen. De zo verpakte materialen dienen binnen 2 weken bij een gemeentelijk milieustation (“milieupark”) of afvalstation te worden ingeleverd. Bij dat station kan men ook vaak de benodigde verpakkingsmaterialen en stickers verkrijgen. Zo niet, dan weet men daar wel waar die wel te verkrijgen zijn. Ook kan de gemeente in de mededeling naar aanleiding van de melding dat asbest zal worden verwijderd (zie ook: Kan ik asbest zelf verwijderen?) voorwaarden van transport stellen, die in dat geval moeten worden nageleefd.

Wat moet ik doen met asbestcementafval in de bodem?

Wat moet ik doen met asbestcementafval in de bodem?

In het verleden is in sommige delen van het land (met name in en rond de gemeenten Hof van Twente en Harderwijk) particuliere (toegangs-)wegen, paden en erven verhard met asbestcementafval. Het is inmiddels vanwege mogelijke gezondheidsrisico's (o.a. bij stofvorming) verboden een dergelijke weg of erf in bezit te hebben. Op de eigenaren rust de wettelijke verplichting deze te saneren. Eternit adviseert steeds dergelijke erven, wegen of paden dan ook daadwerkelijk duurzaam te saneren of deze in ieder geval in overeenstemming met de bestaande voorschriften te alle tijde goed en duurzaam afgedekt te houden met asfalt, klinkers of beton of minstens met een laag met een dikte van minstens 20 cm zand, grond, puingranulaat of materiaal dat een vergelijkbare afscherming biedt. Voor informatie op dit punt kun u terecht op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) over het thema asbest: https://iplo.nl/thema/asbest/

Hoe kan ik nagaan of ik thuis asbestcementproducten heb?

Hoe kan ik nagaan of ik thuis asbestcementproducten heb?

Asbestvrije vezelcement producten zijn meestal herkenbaar aan een "NT" vermelding. Ook laboratoriumonderzoek door een erkend laboratorium kan definitief uitsluitsel geven. Golfplaten met een verstevigingsstrip zijn steeds asbestvrij geproduceerd.